เงินเฟ้อ - AN OVERVIEW

เงินเฟ้อ - An Overview

เงินเฟ้อ - An Overview

Blog Article

ความสำคัญของเสถียรภาพระบบการเงิน บทบาทธนาคารกลางในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน การประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินของ ธปท.

คอลัมน์ “แจงสี่เบี้ย” นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

รักษาระดับราคาไม่ให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเกินไป เพื่อดูแลให้ระบบเศรษฐกิจการเงินเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับธุรกรรมในตลาดเงิน และตลาดทุน

ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า หากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทยเป็นไปตามคาดอาจส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดพลิกกลับมาเกินดุลได้ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งก็อาจเป็นปัจจัยหนุนต่อทิศทางค่าเงินบาทในระยะข้างหน้า

ค้นหากฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่ ธปท. ใช้ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ เงินเฟ้อ รวมถึงกฎหมายที่ ธปท.

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการเว็บไซต์

สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินของไทย การกําหนดนโยบายสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงิน แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องแก่สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน

ผู้ผลิตเบียร์ยุคใหม่ชุบชีวิตเบียร์ยุคโบราณขึ้นมาดื่มได้อย่างไร

ยุคเปลี่ยน มุกเปลี่ยน ต้องรู้ให้ทันมิจฉาชีพ ป้องกันภัยด้วยการมีสติ และติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

ตอนนี้เราก็ได้รู้เกี่ยวกับคำจำกัดความของเงินเฟ้อกันไปแล้ว มาดูกันว่าเราจะสามารถทำการวัดและวิเคราะห์มันได้อย่างไร

ที่จะทำให้คุณรู้ความเสี่ยงที่เหมาะกับตัวเอง เริ่มทำแบบทดสอบ

ค้นหาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ธปท.

กฎหมายที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของ ธปท. และกฎหมายที่ ธปท. เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว

Report this page